top of page

ระบบภาษี

ระบบภาษี

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ระบบกลับรายการภาษีซื้อรอขอคืน

ใบบันทึกหัก ณ ที่จ่าย

ใบบันทึก ภงด 1

ความสามารถของระบบ

ข้อมูลจากระบบซื้อเชื่อมโยงไปยังภาษีซื้อได้ทันที

ข้อมูลจากระบบขายเชื่อมโยงไปยังภาษีขายได้ทันที

ข้อมูลจากใบหักณ ที่จ่าย สามารถเชื่อมโยงไป ภงด3 ภงด53 ภงด 54 ภงด1 ภงด1ก ได้ทันที

สามารถส่งไฟล์ ภงด ได้ทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ฺ

รายงานระบบ

รายงานภาษีซื้อ  

รายงานภาษีขาย

รายงานหักที่จ่าย 

รายงาน ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภงด1ก ภพ30 ได้

Related System

bottom of page