top of page

ระบบควบคุมเช็ครับ-จ่าย

Related System

ระบบเช็คและธนาคาร

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ระบบลงทะเบียนเช็ครับและ Reconcile เช็คลงบัญชี

ระบบลงทะเบียนเช็คจ่ายและ Reconcile เช็คลงบัญชี

ระบบบันทึกเช็คจ่ายและพิมพ์เช็ค

ระบบบันทึกเช็ครับและพิมพ์เช็ค

ใบโอนเงินธนาคาร

ใบฝากเงินสด

ใบเข้าเช็คธนาคาร

ใบถอนเงินสด

ความสามารถของระบบ

ข้อมูลการจ่ายจากระบบจ่ายเชื่อมโยงไปยังระบบควบคุมเช็คจ่ายได้ทันที

ข้อมูลการรับชำระจากระบบรับชำระเชื่อมโยงไปยังระบบควบคุมเช็ครับได้ทันที

Reconcile เช็คพร้อมทั้งลงบัญชีโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลจากธุรกรรมธนาคาร จะถูกบันทึกไปยังสมุดบัญชีโดยอัตโนมัติ

รายงานระบบ

สมุดควบคุมเช็คจ่าย 

สมุดควบคุมเช็ครับ

รายงานสถานะเช็คคงค้าง

รายงานสถานะเช็คยกเลิก

รายงานสมุดธนาคาร

รายงานสมุดเงินสด

รายงานแยกประเภท

รายงานงบกระแสเงินสด

bottom of page