top of page

Support for Business type

กลุ่มซื้อมาขายไป

เช่นการขายส่ง ขายปลีก การซื้อขายหน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อย ประกอบด้วยกิจกรรมงานซื้อ งานจ่ายชำระ งานขาย งานรับชำระ งานควบคุม Stock สินค้า และ งานบัญชีการเงิน  สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจที่คิด VAT และ ยกเว้น VAT

กลุ่มงานบริการ 

เช่นการให้บริการต่างๆไม่ว่าเป็นการรับเหมา การให้เช่า หรือ การว่าจ้างแรงงานต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมงานซื้อสินค้า/บริการ งานจ่ายชำระ งานขายบริการ งานรับชำระ งานควบคุม Stock สินค้า และ งานบัญชีการเงิน

กลุ่มโรงงานและธุรกิจที่มีการผลิตในตัว

เช่นการรับจ้างผลิต หรือ ผลิตสินค้าที่มีสูตรการผลิตของเราเองหรือ สูตรการผลิตตาม Order มีการคิดต้นทุนการผลิตตาม Job งาน มีการคิดค่าแรงและค่าโสหุ้ยในการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมงานซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การควบคุม Job งานผลิต การควบคุมต้นทุนงานผลิต การจ่ายชำระ งานขายสินค้าสำเร็จรูป  งานรับชำระ งานควบคุม Stock สินค้า และ งานบัญชีการเงิน

กลุ่มรับจ้างทำบัญชี หรือ สำนักงานบัญชี

เช่นการให้บริการทางด้านการจัดทำบัญชี หรือจัดทำงบการเงินต่างๆ ด้วยระบบนี้มีรากฐานเบื้องต้นมาจากระบบบัญชีการเงินแต่แรกแล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยง่ายในทันที

bottom of page