top of page

ระบบจ่ายชำระ/ตัดหนี้

ระบบการเงินจ่าย

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ใบรับวางบิล

ใบสำคัญจ่าย

ใบเงินสดย่อย

ใบค่าใช้จ่ายอื่น (OE)

ใบตั้งหนี้ผู้จำหน่าย

ความสามารถของระบบ

เอกสารสามารถเดินตาม Flow หรือแยกก็ได้

สามารถทำการจ่ายชำระบางส่วนได้

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศพร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบภาษีซื้อโดยอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบควบคุมเจ้าหนี้การค้า

สามารถตั้งหนี้และตัดชำระได้เลย 

รองรับการควบคุมเอกสารตามสาขา

สามารถตั้งภาษีซื้อรอขอคืนและกลับรายการจากระบบภาษีได้

รายงานระบบ

รายงานสรุปเจ้าหนี้กาาค้า

รายงานสรุปการ์ดเจ้าหนี้

รายงานสรุปอายุเจ้าหนี้

รายงานแสดงการเดินเอกสารงานจ่าย

 

Related System

bottom of page