top of page

ระบบงานขาย/ ตั้งหนี้

Related System

Related System

ระบบงานขาย

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ใบเสนอราคาสินค้า

ใบสั่งขายสินค้า

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

ใบขายสินค้าสด

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบมัดจำรับ

ใบเพิ่มหนี้

ใบลดหนี้

ใบตั้งหนี้ลูกค้า

ใบเสนอราคางานบริการ

ใบสั่งขายงานบริการ

ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เอกสารติดตามงานขาย

การติดตามงานขาย

ความสามารถของระบบ

เอกสารสามารถเดินตาม Flow หรือแยกก็ได้

สามารถทำการขายสินค้า/บริการบางส่วนได้

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

เชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบภาษีขายโดยอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบควบคุมลูกหนี้การค้า

รองรับสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

รองรับการควบคุมเอกสารตามสาขา

รายงานระบบ

รายงานสรุปยอดขายสินค้า

รายงานสรุปสินค้าขายดี

รายงานสรุปเอกสารการขาย

รายงานแสดงการเดินเอกสารงานขาย

 

bottom of page