top of page

ระบบอนุมัติผ่านอุปกรณ์มือถือ

ระบบอนุมัติผ่านมือถือ

ประกอบด้วยการอนุมัติเอกสารดังนี้

ใบเสนอราคาสินค้า

ใบสั่งขายสินค้า

ใบเสนอราคาบริการ

ใบสั่งขายบริการ

ใบขอซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ความสามารถของระบบ

สามารถทำการอนุมัติรายการหรือยกเลิกการอนุมัติผ่าน​อุปกรณ์มือถือได้ทันที

ใช้ได้กับอุปกรณ์ Smart phone ทุกรุ่น

Related System

bottom of page