top of page

ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ใบรับสินค้า

ใบเบิกสินค้า

ใบปรับปรุงยอดสินค้า

ใบขอเบิกสินค้า

ใบโอนสินค้า

ใบตรวจนับสต๊อก

ใบส่งของระหว่างสาขา

ใบรับของระหว่างสาขา

ความสามารถของระบบ

เอกสารสามารถเดินตาม Flow หรือแยกก็ได้

สามารถควบคุมการรับส่งของระหว่างสาขาได้

สามารถทราบถึงต้นทุนสินค้าในแต่ละสาขาได้

เชื่อมโยงกับ Stock Card โดยอัตโนมัติ

สามารถดูยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละสาขาได้

รองรับการควบคุมเอกสารตามสาขา

รายงานระบบ

รายงานสรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือ

รายงานสรุปความเคลื่อนไหวสินค้า

รายงานสรุปเอกสารด้านรับจ่ายสินค้า

รายงานอายุสินค้า

 

Related System

bottom of page