top of page

ระบบการบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

ระบบเงินเดือนและประกันสังคม

ความสามารถของระบบ

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเงินเดือนของพนักงานและบันทึกเก็บไปเป็น Template เพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกประกันสังคมของพนักงานและบันทึกเก็บไปเป็น Template เพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้

พนักงานสามารถพิมพ์ Slip เงินเดือน ผ่าน Online ได้

รายงาน

รายงาน ภงด 1 ภงด 1ก

รายงานใบส่งประกันสังคม

ePaySlip ( สลิปเงินเดือนออนไลน์ )

Related System

bottom of page