top of page

ระบบจัดรถขนส่ง

ระบบจัดรถขนส่ง

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ใบสั่งขาย

ใบส่งของ

ใบจัดรถจากใบสั่งขาย หรือ

ใบจัดรถจากใบส่งของ

ความสามารถของระบบ

เชื่อมกับเอกสารการสั่งขาย

เชื่อมกับเอกสารใบส่งของ

สามารถระบุผู้ขนส่งได้

สามารถระบุรถขนส่งได้

รถขนส่งจะผูกกับผู้ขับรถ หรือไม่ก็ได้

สามารถติดตามงานขนส่งได้

รายงานระบบ

รายงานการจัดรถขนส่ง

 

Related System

bottom of page