top of page

การบริหารจัดการ การผลิต


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

การผลิตสินค้าเป็นการปฏิบัติการที่เป็นระบบคือ ต้องแปรรูป สิ่งป้อนเข้า กลายเป็นสิ่งออกนำไปสู่ตลาด

การผลิต (Production) เป็นการผลิตสินค้า มีความหมายเน้นเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้ การปฏิบัติ (Operations) เป็นกระบวนการภายในองค์การที่เกิดขึ้น โดยใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) เช่น คน เงินทุน วัตถุดิบ ฯลฯ แปลงสภาพเป็น ปัจจัยนำออก (Output)

ระบบการผลิต คือ กระบวนการในการผลิตสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีการใช้ปัจจัยการผลิต ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อเป็นสินค้า และ ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งที่นำเข้าสู่ระบบการผลิตประกอบไปด้วยวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่ในการนำปัจจัยการผลิตมาแปรสภาพให้เป็นสินค้า ตามที่ต้องการ วิธีการในการผลิตสินค้า การจัดลำดับการผลิต การวางแผนการผลิต และการจัดสรรกำลังคนเพื่อการผลิต โดยที่ผลผลิต หมายถึง สินค้าที่เกิดจากการแปลงสภาพ

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โดยระบบการผลิต แบ่งเป็นสองระบบดังนี้คือ

- ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production) เป็นระบบการผลิตที่รวมเอาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมาเรียงไว้ตามลำดับก่อนหลังต้องทำงานร่วมกันเรียกว่า สถานีงาน สถานีงานหลาย ๆ สถานีงานเมื่อเรียงเป็นลำดับเข้าไว้ทั้งหมดแล้วเรียกว่า สายการผลิต สถานีงานสุดท้ายของสายการผลิต

- ระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Production) หมายถึงระบบการผลิตที่รวบรวมเอาอุปกรณ์การผลิตหรือสถานีงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า ศูนย์การทำงาน (work center) แต่ไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลังของศูนย์การทำงานไว้คงที่

ทั้งนี้โปรแกรมบัญชี AccCloud ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบผลิตโดยเฉพาะ ซึ่งในระบบมีทั้งการติดตั้งกระบวนการผลิต การติดตามงานผลิต รวมถึงการคำนวณต้นทุนการผลิค

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page